Obchodní podmínky

Zboží, které nám vracíte nebo reklamujete odešlete na doručovací adresu:  Libušska 319/126 Praha 4 Pisnice 14200

  • Zboží neposílejte na dobírku, v takovém případě ho nepřevezmeme a bude Vám doručeno zpět.
  • Náklady na poštovné od Vás k nám hradíte vy.
  • Náklady na poštovné od nás k Vám hradíme my.

Provozovatel e-shopu, dodavatel zboží, servis

PRAGATI fashion s.r.o.

 IČO:24280585

 DIČ:CZ24280585

 se sídlem:Libušska 319/126 Praha 4 Pisnice 14200

 kontaktní údaje:Ali Shoukat

 email:kolko5@centrum.cz

 Telefon:+420608260213

 www:pragati.cz

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188366 (dále jen „prodejce")

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www:pragati.cz

Následující podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www:pragati.cz jsou závazné.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Fotografie mají pouze informativní charakter a jednotlivé odstíny se mohou lišit dle individuálního nastavení monitoru.

3. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží.

4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

7. Osobní údaje jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zboží může být zaplaceno při převzetí zboží na místě dodání hotově, nebo před dodáním bankovním převodem na účet dodavatele.

2. Zboží může být zaplaceno v celkové výši předem a to převodem na číslo účtu: 107-1815160237/0100 v případě platby na účet uveďte číslo objednávky jako Variabilní symbol.

3.Zboží může být zaplaceno v celkové výši předem bezhotovostně prostřednictvím platební brány GoPay.

 

DODACÍ PODMÍNKY

1.Průměrná doba dodání je 1-3 dnů, dodací lhůta se počítá od potvrzení objednávky.

2. Zboží bude doručeno GEIS, Zásilkovna

 

REKLAMACE

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu pragati.cz a právním řádem platným v ČR.

2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu.

3. Neručíme za vady vzniklé nesprávným používáním výrobku nebo jeho nesprávnou údržbou.

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který sdělí kupujícímu.

Při převzetí zboží obdrží kupující daňový doklad.

2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

4. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na doručovací adresu: Libušska 319/126 Praha 4 Pisnice 14200 . Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.pragati.cz .Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

5. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

6. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit (závazné objednávky), stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14ti dnů od doručení, viz. Obchodní podmínky.

OSOBNÍ ÚDAJE

1. Všechny osobní údaje jsou uchovány v souladu s platnými zákony ČR.

2. Osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně mimo smluvní přepravce, kterým jsou předány informace jen v rozsahu nutném k bezproblémovému doručení zásilek. 3. Údaje o nákupech a chování zákazníků budou využity pouze pro zákonné potřeby provozovatele serveru.

4. Všechna data jsou zabezpečena proti zneužití a jsou umístěny na serverech společnosti, které nejsou zároveň využívány žádným jiným subjektem. Na přání zákazníka provozovatel vymaže poskytnuté údaje z objednávky a uchová pouze údaje pro potřeby účetnictví, tj dle zákona č. 563/1991 Sb.

5. Prodávající shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

6. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

7. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě.

8. Údaje, které prodávající o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".

9.Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

10. Poskytovatel pro plnění licenční smlouvy používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele mailingových služeb (osobní údaje jsou ukládány v 3. zemích) a poskytovatele webhostingu. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Poskytovatel a subdodavatel webhostingu uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatel odpovídá za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči uživateli přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.

11. Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

12. Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

13. Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

14. Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit.

15. Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

16. Zájemce o využívání služeb Poskytovatele vyplněním kontaktního formuláře:

  • 1. souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Poskytovatele a třetích subjektů, ne však častěji, než 1x týdně, a zároveň
  • 2. prohlašuje, že zasílání informací nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasílám informací ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.
  • 3. Souhlas dle tohoto odstavce může uživatel kdykoli písemně odvolat na kolko5@centrum.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky

17. Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA ODSTOUPENÍ

1. Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

2. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

3. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet kupujícího dle dohody s kupujícím.V případě vrácení objednávky a tím zrušení kupní smlouvy hradí náklady na poštovné zákazník.

  • Zboží neposílejte na dobírku, v takovém případě ho nepřevezmeme a bude Vám doručeno zpět.
  • Náklady na poštovné od Vás k nám hradíte vy.
  • Náklady na poštovné od nás k Vám hradíme my.

PRÁVO PRODÁVAJÍCÍHO NA ODSTOUPENÍ

1. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě nedostupnosti zboží, výrazné změny nákupní ceny zboží nebo v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

POSTUP V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodávající zákazníkovi a zákazník prodávajícímu veškerá přijatá plnění.

2. Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu, např. elektronicky na emailovou adresu kolko5@centrum.cz nebo písemně v provozovně prodávajícího.

Zboží, které nám vracíte nebo reklamujete odešlete na doručovací adresu:  Libušska 319/126 Praha 4 Pisnice 14200

3. Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány budou vráceny odesilateli.

4. Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny prodávajícího, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět prodávajícímu v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

5. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.V případě vrácení objednávky a tím zrušení kupní smlouvy hradí náklady na poštovné zákazník.

ROZPOR Z KUPNÍ SMLOUVY

1. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného vypočítaného vždy jednotlivě , nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

3. Kupující je seznámen se skutečností, že obrazové informace k nabízeným produktům jsou pouze ilustrativního charakteru. Odstíny barev se nemusí plně shodovat s obrázkem.

4. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. §262, odst 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

5. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.pragati.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 6-8-2020