Reklamační podmínky

Pro reklamaci zboží pragatifashion1970@gmail.com

 Zboží, které nám vracíte nebo reklamujete odešlete na doručovací adresu: Libušska 319/126 Praha 4 Pisnice 14200   .

 • Zboží neposílejte na dobírku, v takovém případě ho nepřevezmeme a bude Vám doručeno zpět.
 • Náklady na poštovné od Vás k nám hradíte vy.
 • Náklady na poštovné od nás k Vám hradíme my.

 Reklamační řád

 1. Obecné podmínky reklamace
 2. Doporučený postup při reklamaci:

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

 

 1. Poštou na adresu provozovatele :  Libušska 319/126 Praha 4 Pisnice 14200 .
 2. Pro reklamaci zboží kolko5@centrum.cz

Osobním doručením Kupujícímu je doporučeno uvést:

 1. Číslo objednávky
 2. Co nejvýstižnější popis závad
 3. Fotografie poškození 
 4. Doložit doklad o vlastnictví zboží (při převzetí zboží je dodána faktura a dodací list)
 5. Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 30 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, nebo telefonicky, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, do domluveného termínu mezi kupujícím a prodávajícím ode dne uplatnění reklamace.

 1. Reklamace uplatněná v záruční době
 2. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

 Ke každému zboží je přikládána faktura a dodací list, který může sloužit jako záruční, pokud tento není přiložen (závislé na výrobci).

Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu.

Pokud není zboží odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

 Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, je povinen ihned podat písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu.

 Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.

 1. Záruční podmínky
 2. Délka záruky je podle zákona č. 136/2002 Sb na všechno spotřební zboží minimálně 24 měsíců.

Tato doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

 1. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (jinak řečeno, je-li v rozporu s kupní smlouvou), má kupující právo věc reklamovat.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během prvních šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při převzetí této věci.

Jinak řečeno, na vady či jiné případy rozporu s kupní smlouvou, které se projeví v prvním půlroce záruční doby, se automaticky hledí, jako by existovaly již při převzetí věci, pakliže to neodporuje povaze věci nebo pokud prodávající neprokáže, že se vada nebo jiný případ rozporu s kupní smlouvou projevila teprve po převzetí věci.

Podle § 616 Občanského zákoníku má spotřebitel možnost, při uplatnění rozporu s kupní smlouvou v prvních 6 měsících záruční doby, volby mezi opravou, nebo výměnou zboží (pokud prodávající neprokáže, že rozpor s kupní smlouvou neexistoval při převzetí věci kupujícím).

V případě výměny zboží začíná délka záruky opět dnem vystavení dodacího listu.

 1. Zákazník doručí na vlastní náklady i riziko reklamovaný výrobek na adresu prodejce.

Zboží musí být v úplném stavu.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu, nebo vyhovující přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Ke každé položce je kupující povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodejce a uvést přesný popis závad a četnost výskytu.

 1. Prodejce po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběratele zpět.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením atd.).

Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za taxi službu).

 1. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech: neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci zboží bylo poškozeno živly zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
 2. Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným, se stejnými parametry
 3. Na pozáruční opravy je záruka 6 měsíců a to pouze na stejnou vadu, jenž se projevila při opravě

Zboží, které nám vracíte nebo reklamujete odešlete na doručovací adresu: Libušska 319/126 Praha 4 Pisnice 14200.

 Zboží bude našimi pracovníky převzato a zkontrolováno. Prosíme o sdělení termínu odeslání zboží.